Privacy Policy

Dit is het Privacybeleid van Bazenshirts

Bazenshirts vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). 

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 februari 2021. 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Bazenshirts, Oeverstraat 54, 5021 PH Tilburg (KvK: 70612781).

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT BAZENSHIRTS VOOR WELKE DOELEINDEN? 

2.1 Bazenshirts website
Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website bezoekt.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van Bazenshirts en/of derden om de Website en diensten van Bazenshirts te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. 

Webshop account

Klanten van Bazenshirts moeten een webshop account aanmaken om de bestelling te kunnen plaatsen. Met een Bazenshirts account heeft u toegang tot uw online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in een webshop account:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Facturatieadres 
 • Verzendingsadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Betalingsgegevens
2.2 Social media

Bazenshirts is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram en Pinterest.

Als u Bazenshirts volgt via sociale media, of communiceert met of over Bazenshirts via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Bazenshirts deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Bazenshirts volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Bazenshirts kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Bazenshirts is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Bazenshirts bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over Bazenshirts worden geplaatst via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Bazenshirts
 • In het platform opgeslagen metadata

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Bazenshirts te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Bazenshirts om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw klantdossier indien u contact heeft met onze klantenservice via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u via sociale media deelneemt aan een winactie van Bazenshirts, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • E-mailadres (in het geval een digitale prijs)
 • Adres (in het geval van een fysieke prijs)
 • Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen over de winactie en om de prijs naar u op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

In ons Cookie Policy leest u meer over sociale media cookies die wij gebruiken.

2.4 Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de klantenservice van Bazenshirts, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
 • Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een webshop account heeft en de orderstatus van uw bestelling.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Bazenshirts om haar dienstverlening te verbeteren.

2.5 Communicatie van Bazenshirts

Op de Website en via advertenties op social media kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Bazenshirts. De nieuwsbrief bevat informatie over producten en diensten van Bazenshirts. De grondslag hiervoor is toestemming.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via Privacy Instellingen onderaan de Website.

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Bazenshirts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Bazenshirts hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Webshop account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. 

Cookies

Bazenshirts hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal 26 maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal 26 maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft opgegeven voor de Bazenshirts nieuwsbrief, bewaart Bazenshirts uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. 

Klantenservice

Indien u contact opneemt met de Bazenshirts klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal 7 jaar na afhandeling bewaard.

Winacties

Gegevens over winacties waar u aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal 6 maanden.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnen beleid van Bazenshirts, dan kunt u contact opnemen met Bazenshirts door een e-mail te sturen naar info@bazenshirts.nl.

4. AAN WIE VERSTREKT BAZENSHIRTS UW GEGEVENS?

Bazenshirts kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Bazenshirts en Bazenshirts draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Bazenshirts optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Bazenshirts afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Bazenshirts.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan Bazenshirts diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Bazenshirts. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Bazenshirts alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN ANDERE LANDEN?

Bazenshirts kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Bazenshirts uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Bazenshirts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Bazenshirts worden overgedragen aan een derde partij of kan Bazenshirts fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Bazenshirts zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Bazenshirts van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Bazenshirts via onze Klantenservice of via info@bazenshirts.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Bazenshirts zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via info@bazenshirts.nl. In de e-mails of andere berichten die Bazenshirts stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat Bazenshirts uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@bazenshirts.nl of via het formulier bij de Klantenservice. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Bazenshirts worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Bazenshirts verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Bazenshirts, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@bazenshirts.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Bazenshirts berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Bazenshirts heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@bazenshirts.nl.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Bazenshirts, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer uw gegevens via uw webshop account

U kunt uw gegevens ook zelf bekijken en wijzigingen in uw webshop account. Zo kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen
 • Uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen
 • Uw orderhistorie bekijken
 • Uw verlanglijst bekijken en verwijderen

9. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Bazenshirts heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Bazenshirts zijn verkregen. Bazenshirts accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Bazenshirts Klantenservice.

COOKIE POLICY

Dit is de Cookie Policy van Bazenshirts (hierna: “Bazenshirts”). Wij leggen hierin uit op welke manier via de website https://.bazenshirts.nl gebruik wordt gemaakt van Cookies en vergelijkbare technieken.

 • WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan onze Website op uw computer, smartphone of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons bij het laten functioneren, analyseren en personaliseren van de website. Cookies zorgen er onder andere voor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen wanneer u op onze websites terugkomt. Ze laten ons ook zien hoe onze website gebruikt wordt, zodat we deze nog beter voor u kunnen maken.

Daarnaast kunnen we cookies gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude van onze diensten.

Wij gebruiken first party cookies (cookies die door ons worden geplaatst) en third-party cookies (die door derden worden geplaatst).

Wij maken ook nog gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Bij link-tracking worden bepaalde elementen toegevoegd aan een URL, zodat wij u kunnen herkennen als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. 

Wij geven u de keuze om Cookies te accepteren of weigeren (met uitzondering van functionele Cookies en analytische Cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). 

Daarnaast kunt u ook uw web browser instellingen aanpassen om Cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert.

 • TYPE COOKIES

Bazenshirts maakt gebruik van de volgende type Cookies:

 • Functionele Cookies

Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde diensten te leveren, bijvoorbeeld om te onthouden wat u in het winkelmandje heeft geplaatst, om ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen en om de Website gelijkmatig te belasten.

 • Analytische Cookies (first en third-party)

Dit zijn bijvoorbeeld Cookies die het gebruik van de Website, zoals het aantal bezoekers en de bekeken pagina’s voor ons in kaart brengen en analyseren, zodat wij de kwaliteit van de Website voor u kunnen verbeteren. Deze Cookies hebben slechts een beperkte impact op uw privacy. De statistieken en rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen.

 • Tracking Cookies (first en third-party)

Dit zijn Cookies die gebruikt worden om uw gedrag op de website vast te leggen, zodat wij (of derden) u aanbiedingen en inhoud kunnen tonen die voor u relevant is. Dit doen wij niet alleen via de Website, maar ook via advertenties die u te zien krijgt. Als tracking Cookies niet worden gebruikt, dan betekent dit niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer op basis van  uw persoonlijke voorkeuren en interesses.

Onderstaande cookie overzicht  laat zien voor welke doeleinden de cookies worden ingezet en de derde partijen die daarbij betrokken zijn:

Functionele Cookies:

 • Cookielawinfo-checkbox: Het opslaan van de cookie opt-in/opt-out. domein: bazenshirts.nl – duur: 1 jaar
 • Viewed_cookie_policy: Het opslaan van de cookie opt-in/opt-out. domein: bazenshirts.nl – duur: 1 jaar
 • Woocommerce_Cart_hash: helpt ons bij de verwerking van producten in het winkelmandje. domein: bazenshirts.nl – duur: sessie
 • Woocommerce_items_in_cart: helpt ons bij de verwerking van producten in het winkelmandje. domein: bazenshirts.nl – duur: sessie
 • wp_woocommerce_Session:  Creëert unieke code voor het verwerken van het winkelmandje. domein: bazenshirts.nl – duur: 2 dagen

Analytische Cookies:

 • _fbc: Wordt gebruikt om te onthouden op welke Facebook URL een bezoeker landt als hij op een advertentie klikt die naar Facebook linkt. domein: facebook.com – duur: 90 dagen
  _fbp:Deze cookie helpt om onze advertenties weer te geven aan mensen die onze website al hebben bezocht wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook Advertising bevinden domein: facebook.com – duur: 90 dagen

  Met Google Analytics meten we hoe u onze sites gebruikt, hoe u ons hebt gevonden en of u tegen fouten aanloopt. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren.

  _ga: domein: bazenshirts.nl – duur: 2 jaar
  _gat_ domein: bazenshirts.nl – duur: 24 uur
  _gcl-au domein: bazenshirts.nl – duur: 90 dagen
  _gid domein: bazenshirts.nl – duur: 10 minuten

Met Mouseflow meten we hoe u bazenshirts.nl gebruikt. Deze kennis gebruiken we om de site te verbeteren. Met mouseflow analyseren wij muisbewegingen, muiskliks en scroll activiteiten. Bazenshirts kan niet zien wat een gebruiker invult in een formulier.

mf_user: domein: bazenshirts.nl – duur: 90 dagen

Overige (tracking) Cookies en sociale media plugins:

 • Facebook Pixel: Deze pixel en Facebook Cookies verzamelen informatie over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op Facebook de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Facebook gebruikt deze gegevens voor haar eigen reclamedoeleinden. domein: facebook.com
 • Campaign_click_url: Wordt gebruikt om te onthouden op welke Facebook URL een bezoeker landt als hij op een advertentie klikt die naar Facebook linkt. domein: facebook.com – duur: 30 dagen
 • Fr: Advertenties leveren, meten, en de relevantie daarvan verbeteren. domein: facebook.com – duur: 90 dagen
 • TOESTEMMING

Wanneer u onze Website bezoekt, vragen wij toestemming voor het gebruik van tracking Cookies en social media plugins door u een duidelijke melding te tonen. U accepteert Cookies door te klikken op “Ok”.

 • INTREKKEN TOESTEMMING / VERWIJDEREN COOKIES

Via de ‘Cookie Instellingen’ onderaan elke pagina op de Website kunt u altijd aangeven dat u niet wilt dat er tracking Cookies worden ingeladen en kunt u eerder gegeven toestemming hiervoor weer intrekken. Op dat moment worden er alleen functionele en analytische Cookies geplaatst.

U kunt uw toestemming verder te allen tijde intrekken door in uw browser alle Cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen Cookies accepteert. Het blokkeren of verwijderen van Cookies kan tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet (optimaal) werken. Het kan zijn dat bij het verwijderen van alle Cookies zogenaamde “do not track” of “opt-out” Cookies worden verwijderd, waardoor u opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

 • PRIVACYBELEID

De door middel van Cookies verzamelde of op een andere manier uitgelezen informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens ook het Privacybeleid van Bazenshirts van toepassing.

 • WIJZIGINGEN

Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 4 februari 2021.

Wij doen ons uiterste best om deze informatie actueel te houden. Mocht u desalniettemin een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt u dit aan ons melden via info@bazenshirts.nl.

Gratis Verzending

Bij 2 of meer artikelen

14 Dagen Bedenktijd

Niet goed, geld terug

Klantenservice

Bereikbaar voor al uw vragen

100% Veilig Betalen

iDeal / Creditcard / PayPal